Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou RWD, s.r.o., so sídlom Jakubská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47074876, DIČ: 2023733976, IČ DPH: SK2023733976 (ďalej len  "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.rwd-darceky.sk. Spoločnosť RWD, s.r.o. je plátcom DPH. 

 

1.2 Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim www.rwd-darceky.sk a kupujúcim, ktorým je fyzická alebo právnická osoba.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje pre osobnú potrebu.

Kupujúci - podnikateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti a nakupuje výrobky za účelom ďalšieho predaja.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia a sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ riadia sa vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim zákonom číslo 40/1964 Z.z. občiansky zákonník, zákonom číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, zákonom číslo 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.

 

1.4 Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním elektronickej objednávky akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky.

2. Objednávka

2.1 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom (meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo, emailová adresa), zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu, množstvo a cenu tohto tovaru, spôsob dopravy a spôsob platby za tovar. V prípade, že kupujúcim je podnikateľ okrem uvedených informácií je potrebné uviesť IČO, DIČ, IČ DPH.


2.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na www.rwd-darceky.sk.

 

2.3 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za záväzné. O doručení objednávky bude zákazníkovi na e-mail odoslané oznámenie o prijatí objednávky.

 

2.4 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.  Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou RWD, s.r.o..


3. Storno objednávky


3.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim.


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)


4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. všeobecných obchodných podmienok.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 - zaslať vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na konci všeobecných obchodných podmienok

- ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu RWD, s.r.o., Jakubská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale 
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný 
- zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1 Kúpna cena obsahuje cenu produktu vrátane poplatkov - balné, poštovné a pod. 

 

5.2 Kúpnu cenu kupujúci zaplatí:

- doručovateľovi pri dodaní tovaru formou dobierky

- prevodom na účet a to ešte pred dodaním tovaru

- hotovosťou pri osobnom odbere

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť RWD, s.r.o. si balné neúčtuje.


6.2 Cena poštovného sa určuje z výslednej hmotnosti objednávky.

 

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.


6.4 Poštovné a balné pre dodávky mimo územia Slovenskej republiky je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Dodacie podmienky

7.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

 

7.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. 

 

7.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

7.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti RWD, s.r.o., Jakubská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica po vzájomnej dohode.

 

7.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

8.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti RWD, s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

8.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti RWD, s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

8.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný vrátiť na adresu predávajúceho spolu s kópiou faktúry a oznámením o vadách. Oznámenie o vadách  môže zaslať písomnou formou s tovarom alebo formou emailu na adresu chovanova.rwd@gmail.com. Predávajúci doručí kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie vo forme emailu. Jej opodstatnenosť bude potvrdená do 3 dní po obdržaní reklamovaného tovaru. 

Reklamácia bude vybavená jedným z nasledovných spôsobov:

1. Výmena tovaru za iný kus tovaru v rovnakej výške kúpnej ceny

2. Vrátenie kúpnej ceny tovaru

3. Odôvodnené zamietnutie reklamácie tovaru

9. Ochrana osobných dát

9.1 Spoločnosť RWD, s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


9.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Nasledovný formulár v prípade odstúpenia od zmluvy vyplniť a zaslať na adresu sídla RWD, s.r.o., Jakubská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica alebo emailovú adresu chovanova.rwd@gmail.com.


Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar: ...................................................................................

Dátum objednania tovaru: ............................................................................................................................

Dátum prijatia tovaru a číslo faktúry...............................................................................................................

Meno a priezvisko kupujúceho: .....................................................................................................................

Adresa kupujúceho: ....................................................................................................................................

Podpis a dátum kupujúceho: ........................................................................................................................


Copyright 2017 - 2024 © www.rwd-darceky.sk